Like: 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้การพัฒนางานด้านการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย