Like: 

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อม ดร.จเร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำผู้บริหารพื้นที่ วข.นครศรีธรรมราช และนักวิจัย พบภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ภายใต้ “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่างกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ณ ห้องประชุมทิพย์มณฑา โรงแรมลิกอร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในการประชุม และร่วมหารือการสนับสนุนการทำงาน โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 60 คน ผสมผสานกับนักวิจัยอีกกว่า 30 คน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มาให้มุมมองและวิเคราะห์กรอบการวิจัย