Like: 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ 12 สถาบัน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา