Like: 

ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร.

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. และรายงานสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้เปิดการประชุม ณ ห้องประชุม1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่