Like: 

เข้าร่วมจัดแสดงในงาน CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

วันที่ 28 กันยายน 2561 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชุดโครงการวิจัย “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่” ได้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุม World Ballroom Bangkok Convention Centre โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เพื่อตอบโจทย์นโยบายแห่งรัฐ ที่เน้นความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยการพัฒนาจากฐานรากของประเทศ โดยอาศัยความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ความร่วมมือระหว่าง วช. สกว. และ สกอ. โดยได้มีท่าน พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้โครงการวิจัยลุ่มน้ำปะเหลียน ของ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 บนเป้าหมายสำคัญ “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน” ที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการและภาคประชาชน เพื่อร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

          ผลสำเร็จของการดำเนินการในระยะที่ 1 วัดผลผ่านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ พบว่ามีผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งมี ผศ.นพดล โพชกำเหนิด ตัวแทนนักวิจัยเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงาน แต่ผลกระทบที่มีคุณค่า วัดได้จากหน่วยงานภาคีร่วม คือคุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกับนำโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ อบต.วังวน ได้รับจากจังหวัดตรังและ กิจกรรม Change For Good ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 มาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณบรรจง นฤพรเมธี นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัด ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถนำเอาแนวทางและเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ในการทำงานในระยะที่ 2 ต่อไป