Like: 

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบทฐานศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน"

วันที่ 19 กันยายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะและวิทยาลัย ของมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบทฐานศักยภาพและทรัพยากรท้องถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน" ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยได้รับเกียรติจารท่านผศ.ดร. ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการยกสินค้า OTOP ที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือเครื่องแกง และเครื่องถม มาเป็นประเด็นเพื่อที่จะพัฒนาการผลิตตัวสินค้า กรรมวิธีในการผลิต และรวมไปคุณภาพของสินค้า OTOP ด้วย