Like: 

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2651

วันที่ 14 กันยายน 2561 หน่วยวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2651 ภายใต้โครงการ "การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2" ณ ห้องนครินทร์2 โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.จเร สุวรรณชาต และ ดร.กิตติ สัจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งผู้นำชุมชนในลุ่มน้ำปะเหลียนและเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนที่มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีที่ 2 นี้ มีนักวิจัยเสนอโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ภายใต้กรอบวิจัย 2 กรอบ คือ กรอบการวิจัยที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม และกรอบการวิจัยที่ 2 คือการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน