Like: 

จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (RMUTCON 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (RMUTCON 2018) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้เผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับ และนำชมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งมอบธงเจ้าภาพแด่ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถัดไป ซึ่งภายในงานปีนี้มีผลงานกว่า 584 ผลงาน ทั้งระดับชาติ นานาชาติและสิ่งประดิษฐ์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน