Like: 

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง "จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมฯ"

ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ. 2561     

ณ โรงแรมซากุระแกรนด์ วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บรรยาย โดย นางสาวอุไร เชื้อเย็น หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพิเศษและเร่งด่วน

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แนบไฟล์เอกสาร: