Like: 

แจ้งขยายเวลาส่งบทคัดย่อ RMUTCON10

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขยายเวลาการเปิดรับบทคัดย่อ สำหรับบทความที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ออกไปจนถึง 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเร่งส่งบทคัดย่อตามเวลาที่กำหนด (30 เมษายน 2561) และทางคณะกรรมการจะพิจารณาผลตอบรับภายใน 5 วันหลังจากส่งในระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เร่งเขียนบทความฉบับเต็ม (Full paper) ส่งทันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เช่นเดิม ตอนนี้มี Abstract ลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 300 เรื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-7520-4070/09-2260-0439 โทรสาร 0-7520-4071