Like: 

งานการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โพชกำเนิด คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้รับผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดีมาก จากการประชุมเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมครั้งที่ 1 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ ผลงานของอาจารย์นพดล โพชกำเนิด เรื่อง "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา" และผลงานของอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี เรื่อง "วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา"