Like: 

โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ จัดโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเป็นการประชุมสัมมนา เรื่อง“การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคใต้” ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาคใต้ รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองของชาติ และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาให้แนวคิด นำเสนอตัวอย่างการบริหารจัดการแผนบูรณาการ รวมทั้งเปิดเวทีให้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในภาคใต้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้