Like: 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการส่งเสริมและสร้างศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใต้โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่" โดยมีเป้าหมายให้นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย สามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ไปสู่สาธารณะชนในรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับชาติ(journal)หรือบทความวิจัยที่เป็นผลสืบเนื่องจากประชุมวิชาการ (proceeding) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแต่ละด้านจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ ทวีกุล และจากมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร