Like: 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 7-8 พศจิกายน 2556

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) การประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา' ประจำปี 2556 7-8 พศจิกายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onesqa.th/icqa2013