Like: 

ประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิศกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สมาคมอารักขาพืช และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร จะจัดประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ezathai.org