Like: 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" (Thailand Research Expo 2017)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนำผลงานวิจัยเด่นจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ผลงานระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ ของอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผลงานดาหลาจากใบสู่ผืนผ้า ของอาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ ผลงานชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก ของ ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ และผลงานเครื่องใช้สำนักงานจากเส้นใยตาลโตนด ของ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าชมจำนวนมาก