Like: 

การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขี้นในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ และ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยสถาบันและการออกแบบการวิจัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับและเปิดงาน กิจกรรมในช่วงเช้ามีการซักถาม แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วม