ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร การถ่ายทอดงานด้านบริหารงานวิจัยของแต่ละฝ่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Like: 

Select Language