การพัฒนาบทความวิจัยสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 20-21 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทความวิจัยสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ” ณ โรงแรมรอยัล ลันตา รีสอร์ทแอนด์สปา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรด้านสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร วิทยากรด้านมนุษย์ศาสตร์และการศึกษา ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว วิทยากรด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ วิทยากรด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ วิทยากรด้านการบริหารจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Mr.Daniel Guiney วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ มาให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุง พัฒนาบทความวิจัยของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ได้

Like: 

Select Language