หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ฉ101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน ทั้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สมาคมการท่องเที่ยวและการโรงแรมจังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินโครงการวิจัยสูงสุด ทั้งนี้การประเมินโครงการวิจัยจะประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

Like: 

Select Language