Like: 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ " ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 " ในห้อข้อ "การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rtunc2017.rtu.ac.th โทรศัพท์ 0-4531-9900 ต่อ 113,118 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560