Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท.ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพฯ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี

ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน

โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยมายังฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดเว็บไซต์ http://apheitconference.siam.edu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ฝ่ายประสานงาน
โทร 02-4570068 ต่อ 5241