Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการ

และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒” ในหัวข้อ

“การวิจัย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีสำหรับ

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง

นักวิจัยจากสถาบัน ต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจาก

องค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจ

โดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันพุธที่ ๒๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี

ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ

ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผ่านทางระบบลงทะเบียน คลิกที่นี่