Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Research and Development Institute Phuket Rajabhat University (RDI PKRU) ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ : seminarresearch.pkru.ac.th/conf9
 
หรือติดต่อทางอีเมล researchpkru@gmail.com โทร 076-211-959, 076-240-474 ถึง 7 ต่อ 7410