Like: 

ขอเชิญส่งบทความ โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

        ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมมือกับสาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการอย่างกว้างขวาง                          

        ในการนี คณะศิลปศาสตร์ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญ นักศึกษาระดับปริญญา ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณชนัญญา มีงาม โทรศัพท์ 0-7428-9506 หรือ E-mail: chananya253396@gmail.com หรือ เว็บไซต์ www.libarts.psu.ac.th