Like: 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์

        ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ ในการพัฒนาชาติ 
       ในการนี คณะศิลปศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี และผู้สนใจทัวไป จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยผู้สนใจ สามารถสอบถามเพิมเติมได้ที คุณจิรภัทร รัตนสังข์ โทรศัพท์ 0-7428-6673 หรือ E-mail: jiraphat.cokeagmail.com