Like: 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 “การออกแบบการศึกษา และวิจัยเพื่องานนวัตกรรม 4.0 (Innovation design for education and Research 4.0)” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://saunic2017.sau.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 404

โทรสาร. 0-2807-4528