Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ Sufficiency Economy and Development Administration : From Philosophy to Practice” วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนาบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ใน 13 กลุ่มสาขาวิชา ของคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจจำนวน ประมาณ 600คน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://conference.nida.ac.th/  ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

02 727 3300