Like: 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกาา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และติดตามข้อมูล ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ http://research.swu.ac.th/swucon/10th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 

โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 11018-11019

E-mail : swuresearch2017@gmail.com