Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" (Focus on Education and culture for Community Development) ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหา

                 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" (Focus on Education and culture for Community Development) ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.research-skru.com/conference2016/

ติดต่อสอบถาม:
สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-7433-6975
โทรสาร. 0-7433-6975
อีเมลล์. conference.skru@gmail.com