Like: 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และ พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

       วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และ พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.conference-clw.com/2016/home/index.php