Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอแบบภาคบรรยาย และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ โดยสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference๓ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคลิกที่นี่