Like: 

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 37 (The 37th Inter-University Conference)

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 37 (The 37th Inter-University Conference) เรื่อง "Borderless Open Access Education" ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนอ Country Report และ Research Paper ในนามประเทศไทย  หากท่านใดสนใจ ขอให้ส่งบทคัดย่อไปยังสำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทยโดยตรง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทาง E-mail  pornpimol@cupt.net