Like: 

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่4 วันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2906255901

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีฝ่ายเลขานุการ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-579-3642

โทรสาร 02-579-7892

E-mail address :nationalrice2016@gmail.com