Like: 

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2”

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต(Applied Sciences to New Growth Engines)” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ 02-298-0452 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกษมา จันทรทิพย์ โทร 02-278-8200 ต่อ 8352 อีเมล kasama@trf.or.th หรือเว็บไซต์ http://rri.trf.or.th/