Like: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.src.ku.ac.th/conference/