Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. และ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ด้วยทางที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรเครือข่ายหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาศึกษาในปัจจุบัน จึงเห็นมอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี ปอมท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร เพื่อให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อปัญหาการอุดมศึกษาใหม่ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยระบบการศึกษาไทย จึงกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนภายใต้หัวข้อ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของ ครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลาการทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน การเสวนาโดยผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ

จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๙ และ การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

สมัครเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และนำเสนอผลงานวิจัย ออนไลน์ได้ที่ www.thaieduresearch.com ภายใน 30 กรกฎาคม 2559