Like: 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นและวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นและวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 เรื่อง

นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต วันที่ 29 กรกฏาคม 2559

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา

02-8320230

Email: uthaipornpon@pim.ac.th