Like: 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

ขอเชิญ นักวิจัย  ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน

การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

RKM 2017 : Research Knowledge Management 2017

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารเพิ่มเติม :

ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (.doc)

1. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอเชิงนโยบาย ปี 2560   
 2. ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป  
 3.  แบบ จว.1 (แบบเสนอโครงการเชิงนโยบาย)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการนโยบายสาธารณะ   

 

2. การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอเชิงชุมชน สังคม ปี 2560   
 2. ใบนำส่งข้อเสนอโครงการและแบบสรุป  
 3. แบบ จว.2 (แบบเสนอโครงการเชิงชุมชน สังคม)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม  
 5. แบบความร่วมมือ (เบื้องต้น) หน่วยงานพื้นที่  

 

3. การจัดการความรู้เพื่อการวิจัยเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ       

 

 1.  ประกาศสำนักงานฯ รับข้อเสนอตามพระราชดำริ ปี 2560  
 2. ใบนำส่ง  
 3. แบบ จว.3 (แบบเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ)  
 4. ตารางรายละเอียดงบประมาณโครงการเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ  
 5. แบบความร่วมมือ (เบื้องต้น) หน่วยงานพื้นที่  
 6. แบบจัดทำข้อมูลสรุป  

 

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519 หรือ 0 2579 0109

แนบไฟล์เอกสาร: