Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร
  "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House)


         คณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสถาบันคลังสมองมูลนิธิสถาบันวิยจัยเพื่อท้องถิ่น จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถถุนายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี และชุมชนคลองสิบสาม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนเรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม