Like: 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชิตด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "จีนศึกษา ภาษาจีน:บทบาทต่อประชาคมโลก" วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาภาาาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชิตด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "จีนศึกษา ภาษาจีน:บทบาทต่อประชาคมโลก" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 กันยายน 2559 โดยกรอกเอกสารผ่านทางเว็บไซต์http://goo.gl/forms/u7c4YK2aZw 

รายละเอียดเพิ่มเติม download