Like: 

โครงการทุนรุ่นใหม่ ของโครงการ“ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี  โดยฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะมาช่วยผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านก้าวแรกของบันไดอาชีพ สู่บันไดก้าวที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่ลดลง จึงได้จัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ manuscript เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติระหว่างการรับทุน

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ เป็นอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จบปริญญาเอกมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี ใน สังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน โดยจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆดังนี้

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ภาคเหนือ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ภาคกลาง วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
  4. ภาคใต้ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://meeting.trf.or.th/sitevisit/ และส่งร่างข้อเสนอโครงการหรือร่าง manuscript ผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายวิชาการ 02 278 8260

E-mail : siripat@trf.or.th

แนบไฟล์เอกสาร: