Like: 

ขอเชิญร่วม การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นเจ้าภาพร่วมในจัดการประชุมวิชาการที่จะจัดขึ้น จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 6 พฤษภาคม 2559 ผ่านระบบออนไลน์ http://ncsag2016.aru.ac.th/

หมายเหตุ บทความวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย แห่งละ 20 เรื่อง ติดต่อหน่วยงานวิจัยของต้นสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โทรศัพท์ 039-471-056 ต่อ 3515, 086-440-2639