Like: 

วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการการองค์ความรู้ จากงานวิจัยและสร้างสรรค์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ร่วมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2016 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559