Like: 

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กรมสุขภาพจิต กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้สนใจกรอข้อมูลผลงานในเว็บไซต์ http://aimhc.net/ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559