Like: 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2559”(National Academic Conference on Education 2016 : NACE 2016)ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2559”(National Academic Conference on Education 2016 : NACE 2016)ระหว่างวันที่  29 - 30 กรกฎาคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความผลงานได้ที่ เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/nace2016  ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559