Like: 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและติดตามความก้าวหน้าในการจัดประชุมนานาชาติฯ ได้ที่http://icccb.sirindhornpark.or.th