Like: 

วิทยาลัยนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บรูณาการวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บรูณาการวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2016