Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย
             ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด (ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม) พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0 3835 8201 ต่อ 8508 - 10 โทร./โทรสาร 0 3535 8142 (สายตรง) หรือทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com