Like: 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Education Reserach Conference) ในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทายและความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Education Reserach Conference) ในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทายและความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://edu.psu.ac.th/er2016

ติดต่อสอบถาม:
โทร 0-7333-7386
โทรสาร 0-7334-8322
อีเมลล์ grad.edupsu@gmail.com